Zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ToyBox przedstawiają się następująco:


1. Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji. Konieczne jest jednak, aby wskazał on dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

2.  Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie:

a)   przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na Stronie, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz preferowany sposób dostawy i płatności. Formularz pojawia się na Stronie po naciśnięciu przycisku „Do koszyka” i zawiera dane dotyczące nazwy, ceny (jednostkowej i łącznej) i ilości zamówionych Towarów.

b)   Telefonicznie, dzwoniąc pod numer kontaktowy 22 752 94 20, podany na Stronie Internetowej. Klient powinien podać nazwę Towaru, jego ilość i ewentualnie, kolor (gdy Towar jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych) oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres miejsca dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres email. Klient powinien również poinformować Sprzedawcę o preferowanym sposobie dostawy i płatności, opierając się informacjach o możliwych formach dostawy i płatności zamieszczonych na Stronie Internetowej lub uzyskanych w trakcie rozmowy od Sprzedawcy.

c) Poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (emaila) na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu biuro@toy-box.pl. Wiadomość powinna zawierać analogiczne dane jak w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem telefonu (patrz. ust. 2 b). 

d) Za pośrednictwem Konta Klienta, znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu, na którym, w wyniku dokonanej przez Klienta rejestracji znajdują się jego dane osobowe potrzebne do dokonania Transakcji Zakupu.  

3. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

4. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, przekazaną na podany przez Klienta adres email, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz informację o: przedmiocie Zamówienia,jednostkowej oraz łącznej cenie zamówionych Towarów, w tym kosztach dostawy,wybranej metodzie płatności, wybranym sposobie dostawy,  czasie dostawy oraz sposobie śledzenia przesyłki. Na informacji zwrotnej znajdą się również dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta).

5. W sytuacji braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 15 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym poprzez wysłanie wiadomości na adres email biuro@toy-box.pl lub dzwoniąc pod nr. telefonu 22 752 94 20 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 8.

6.Zamówienie zacznie być realizowane po dokonaniu Płatności za zamówiony Towar, w rozumieniu postanowień części VII ust. 4., lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.

7.Szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na   urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

8. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonym Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

9.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której  Sprzedawca nie może z jakiś względów zrealizować zamówienia Towaru wybranego przez Klienta może on zaproponować Klientowi zakup innego, podobnego Towaru, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem uiszczonej przez Klienta płatności na podane przez niego konto.

10.Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email biuro@toy-box.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 8 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

11.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

12.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie klienta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą  także otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w Zamówieniu, kurierem (GLS) lub pocztą, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, dokonanego w momencie składania Zamówienia. 

15  Klient ma możliwości odbioru Towaru osobiście, w siedzibie biura Sklepu Internetowego, pod adresem 05-082 Stare Babice, ul. Koczarska 8, po otrzymaniu informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 lub, w wyjątkowych wypadkach w innym terminie, uzgodnionym między Klientem i Sprzedawcą.


BabyOno DOLU Fiesta Mellisa & Doug Nines d'Onil NUK Wader