SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. WYMOGI TECHNICZNE
IV. FUNKCJE SKLEPU, ZASADY DOBORU TOWARÓW I INFORMOWANIA O OFERCIE HANDLOWEJ 
V.WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA
VI. ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI
VII. CENY TOWARÓW I KOSZTY ICH DOSTARCZENIA
VIII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI
X. REKLAMACJE
XI. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.toy-box.pl w tym:
- sposobu informowania o ofercie handlowej Sklepu
- warunków korzystania ze Sklepu
- składania zamówień;
- realizacji zamówień;
- dokonywania płatności;
- uprawnień Klienta związanych ze składaniem zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2. Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest firma "Traff" Sp. z o. o.  z siedzibą w w Warszawie, przy ul. Szczęsnej 26, 02-454, o numerze NIP: 5270103161, Regon: 006715987, zwana dalej „Sprzedawcą”. Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000018582. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon: 22 666 92 00, adres poczty elektronicznej: biuro@toy-box.pl.


3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Jest on udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) Równocześnie, wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji, stanowi on wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1. Strona – serwis internetowy www.toy-box.pl;

2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość zapoznania się z ofertą handlową Sklepu oraz nabywania Towarów;

3. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

4. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o woli zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgłoszone telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz nazwę i cenę Towaru, który Klient zamierza nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6. Transakcja – umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedawcy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę;

7. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

8. PayU – Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.


III. WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.


IV. FUNKCJE SKLEPU, ZASADY DOBÓRU TOWARÓW I INFORMOWANIA O OFERCIE HANDLOWEJ

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może:

a) zapoznać się z ofertą handlową Sklepu Internetowego;
b) złożyć zamówienie i dokonać Transakcji zakupu Towaru;
c) zapoznać się z wyrażonymi przez Klientów opiniami nt. Towarów;
d) wyrazić opinię o zakupionym Towarze;
e) zamówić (bezpłatnie) Newsletter informujący o promocjach Towarów i nowościach w ofercie handlowej Sklepu.

2. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. W ofercie handlowej Sklepu znajdują się wyłącznie Towary odznaczające się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Zgodnie z wymogami Europejskiej Normy EN 71 każdy Towar posiada znak CE oraz kod EAN.

3. Każdy Towar zamieszczony w Sklepie Internetowym opatrzony jest zdjęciem oraz krótką notką zawierająca opis podstawowych cech Towaru oraz informację o jego cenie (brutto) i o producencie.

4. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o dostępności towaru wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka”. Gdy towar jest bliski wyczerpania, informacja o tym pojawia się pod jego opisem, w postaci napisu „ostatnie egzemplarze”.


V. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ KLIENTA

1. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

a. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
b. treści zawierających informacje nieprawdziwe,
c. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
d. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych wymogów, Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, jak również powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.


VI. ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI

1. Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji. Konieczne jest jednak, aby wskazał on dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

2. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie:

a) przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na Stronie, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz preferowany sposób dostawy i płatności. Formularz pojawia się na Stronie po naciśnięciu przycisku „Do koszyka” i zawiera dane dotyczące nazwy, ceny (jednostkowej i łącznej) i ilości zamówionych Towarów.

b) Telefonicznie, dzwoniąc pod numer kontaktowy 22 666 92 00, podany na Stronie Internetowej. Klient powinien podać nazwę Towaru, jego ilość i ewentualnie, kolor (gdy Towar jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych) oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres miejsca dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres email. Klient powinien również poinformować Sprzedawcę o preferowanym sposobie dostawy i płatności, opierając się informacjach o możliwych formach dostawy i płatności zamieszczonych na Stronie Internetowej lub uzyskanych w trakcie rozmowy od Sprzedawcy.

c) Poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (emaila) na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu biuro@toy-box.pl. Wiadomość powinna zawierać analogiczne dane jak w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem telefonu (patrz. ust. 2 b).

d) Za pośrednictwem Konta Klienta, znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu, na którym, w wyniku dokonanej przez Klienta rejestracji znajdują się jego dane osobowe potrzebne do dokonania Transakcji Zakupu.

3.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

4. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, przekazaną na podany przez Klienta adres email, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz informację o: przedmiocie Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej cenie zamówionych Towarów, w tym kosztach dostawy, wybranej metodzie płatności, wybranym sposobie dostawy, czasie dostawy oraz sposobie śledzenia przesyłki. Na informacji zwrotnej znajdą się również dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta).

5. W sytuacji braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 15 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym poprzez wysłanie wiadomości na adres email biuro@toy-box.pl lub dzwoniąc pod nr. telefonu 22 666 92 00 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Zamówienie zacznie być realizowane po dokonaniu Płatności za zamówiony Towar, w rozumieniu postanowień części VII ust. 4., lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.

7. Szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

8. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonym Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

9. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Sprzedawca nie może z jakiś względów zrealizować zamówienia Towaru wybranego przez Klienta może on zaproponować Klientowi zakup innego, podobnego Towaru, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem uiszczonej przez Klienta płatności na podane przez niego konto.

10. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email biuro@toy-box.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 8 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

12. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.


14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w Zamówieniu, kurierem (GLS, InPost) lub paczkomatem, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, dokonanego w momencie składania Zamówienia.
VII. CENY TOWARÓW I KOSZTY ICH DOSTARCZENIA

1. Ceny Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy one zmianie.
3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie internetowej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności, z wyjątkiem opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „za pobraniem” Klient otrzyma zamówiony Towar kiedy dokona stosownej płatności na ręce dostarczyciela przesyłki.


VIII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonywania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

a) płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

b) „płatność on-line” tak zwanym szybkim przelewem, za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

c) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy:

62 1500 2022 1211 2000 2227 0000

Traff Sp. z o. o., 02-454 Warszawa, ul. Szczęsna 26.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, który wygenerowany zostaje po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia.

d) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

2. Klient dokonujący płatności opisanej w części VII ust. 1 pkt. a), b) lub c), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w momencie składania Zamówienia, jeśli dokonuje jej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w terminie do 48 godzin od daty złożenia Zamówienia, w wypadku gdy złożył je telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Oświadczenie o tym fakcie zostanie przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu lub telefonicznie, na podany przez niego numer telefonu.

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 4.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

a. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt a i b niniejszej części);

b. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt c niniejszej części);

c. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”. (ust. 1 pkt d niniejszej części).

5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.

a. płatności kartą (ust. 1 pkt a)
Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b. płatność on-line (ust. 1 pkt b)
W przypadku dokonywania przelewu za pośrednictwem PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (zgodnie z definicją w części I pkt 1 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu i zamieszczonej u dołu strony głównej.

2. Klient, który chce otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w pasku newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: „Traff" Sp. z o. o., 02-454 Warszawa, ul. Szczęsna 26, względnie na adres email biuro@toy-box.pl. Jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.


4. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

5. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).

6. Szczegóły dotyczące Polityki Prywatności znajdują się dokumencie pt. „Polityka Prywatności”, na Stronie Internetowej Sklepu pod linkiem Polityka Prywatności, który figuruje u dołu Strony Głównej. Polityka Prywatności stanowi załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu.

7. 


X. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres:

"Traff" Sp z o. o.
05-082 Stare Babice,
ul. Koczarska 8
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@toy-box.pl.

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności wskazać wadę otrzymanego Towaru oraz określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru, na taki sam ale bez wad, lub zwrotu kosztów poniesionych na zakup Towaru.
Reklamację można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr. 3 do niniejszego regulaminu.

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu).

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie firmy ToyBox kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).
Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili jego wysyłki do Klienta. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:
a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru;
b. uszkodzeń mechanicznych Towaru;
c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru.

7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


XI. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. (W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

"Traff" Sp. z o. o.
05-082 Stare Babice,
ul. Koczarska 8
(z dopiskiem: „ZWROT”)

Oświadczenie można wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 4 do niniejszego regulaminu.
2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy opisany w ust. 1 powyżej.
Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.
Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Spółce Towar przesyłką za pobraniem, Spółka obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedawcą.

2. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Sprzedawca sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Sprzedawcę) uprzedził Sprzedawcę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email biuro@toy-box.pl lub pod nr telefonu 22 666 92 00).

3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

c. uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedawcę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 listopada 2015 roku.Załączniki:

1. 
Polityka prywatności
2. 
Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego zawierający przepisy dotyczące rękojmi
3. 
Formularz reklamacyjny
4. 
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)