CZĘSTE PYTANIA (FAQ)

Dot. Zakupów w Sklepie Internetowym ToyBox

1.Czy Klient musi założyć konto na Stronie Sklepu Internetowego, żeby dokonywać w nim zakupów?

Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji. Konieczne jest jednak, aby wskazał on dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

2. W jaki sposób można złożyć zamówienie na towary dostępne w Sklepie Internetowym ToyBox?

 Klient może złożyć zamówienie:

a)              przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na Stronie, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz preferowany sposób dostawy i płatności. Formularz pojawia się na Stronie po naciśnięciu przycisku „Do koszyka” i zawiera dane dotyczące nazwy, ceny (jednostkowej i łącznej) i ilości zamówionych Towarów.

b)               Telefonicznie, dzwoniąc pod numer kontaktowy 22 666 92 00, podany na Stronie Internetowej. Klient powinien podać nazwę Towaru, jego ilość i ewentualnie, kolor (gdy Towar jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych) oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres miejsca dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres email. Klient powinien również poinformować Sprzedawcę o preferowanym sposobie dostawy i płatności, opierając się informacjach o możliwych formach dostawy i płatności zamieszczonych na Stronie Internetowej lub uzyskanych w trakcie rozmowy od Sprzedawcy.

c)     Poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (emaila) na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu biuro@toy-box.pl. Wiadomość powinna zawierać analogiczne dane jak w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem telefonu (patrz. pkt. b powyżej).

 3.  Skąd można mieć pewność, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji?

Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, przekazaną na podany przez Klienta adres email, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz informację o: przedmiocie Zamówienia,jednostkowej oraz łącznej cenie zamówionych Towarów, w tym kosztach dostawy,wybranej metodzie płatności, wybranym sposobie dostawy,  czasie dostawy oraz sposobie śledzenia przesyłki. Na informacji zwrotnej znajdą się również dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta). Na życzenie Klienta potwierdzenie Zamówienia może być przesłane za pośrednictwem SMS-a, na numer telefonu podany przez Klienta.

4. W jaki sposób dokonuje się płatności za zamówiony towar?

Klient może dokonać płatności za zamówiony towar w jednej z następujących form:

a)     płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

b)     „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

c)     przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 

 

62 1500 2022 1211 2000 2227 0000
dane do przelewu:
Traff Sp. z o. o., 01-490 Warszawa, ul. Laserowa 4, tytuł przelewu: nr zamówienia

d)     płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

Klient dokonujący płatności opisanej w pkt. a), b) lub c), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w momencie składania Zamówienia, jeśli dokonuje jej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w terminie do 48 godzin od daty złożenia Zamówienia, w wypadku gdy złożył je telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Oświadczenie o tym fakcie zostanie przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu lub telefonicznie, na podany przez niego numer telefonu.

W tytule dokonywanej płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny zamówienia otrzymany przez Klienta na informacji zwrotnej z potwierdzeniem zamówienia (patrz odpowiedź na pytanie. 3)

Płatność uznaje się za dokonaną:

a)     po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt a i b niniejszej części);

b)     po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt c niniejszej części);

c)     z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”. (ust. 1 pkt d niniejszej części)

Szczegóły patrz pkt. Regulaminu pkt. VII. Dokonywanie Płatności.


 5. Czy można zmienić zamówienie?

Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email biuro@toy-box.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, pracy sklepu (poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00 i sobota 9:00 – 14:00) uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu pracy sklepu. (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

 6Czy można odstąpić od Transakcji zanim Towar zostanie wysłany?

 Tak. Patrz odpowiedź na pyt.5 powyżej.


 7.  Ile trzeba czekać na  realizację zamówienia?

Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji, na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10, stosowanych odpowiednio.

8.  Jaki jest koszt przesyłki?

 Cennik usług dostarczenia Towaru znajduje się na Stronie internetowej. Koszt przesyłki zależy od formy dostawy wybranej przez Klienta w chwili dokonywania Płatności za Towar.

9. Czy za dostarczenie każdej paczki trzeba płacić osobno, jeśli zamówienie składa się z więcej niż jednej paczki?

 Nie. W sytuacji wysyłki zamówienia w kilku paczkach, za koszt przesyłki płaci się tylko raz, o ile nie przekracza ono norm wielkości przyjętych przez przewoźnika realizującego zmaówienie.


10. Czy można zwrócić zamówiony towar?

 Tak. Klient może zwrócić zamówiony towar korzystając z dwóch różnych możliwości: odstąpienia od Transakcji zakupu bez podania powodu (zwrotu) lub reklamacji Towaru.  Warunki realizacji każdej z nich przedstawiają się następująco:

a)     Zwrot Towaru

 Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. (W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowanena adres:

Traff Sp. z o. o.
05-082 Stare Babice,
ul. Koczarska 8

(z dopiskiem: „ZWROT”)

 Oświadczenie można wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 4 do regulaminu sklepu znajdującego się na dole strony głównej, pod linkiem „Regulamin”

Powyższe uprawnienie nie dotyczy Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Szczegóły odnośnie dokonywania zwrotów towaru zostały opisane w pkt. X Regulaminu Sklepu pt. „Zwroty Towarów niezwiązane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi” . 

b)     Reklamacja Towaru

W sytuacji kiedy towar posiada wady Klient może skorzystać z rękojmi za wady, zgodnie z  zasadami określonymi w kodeksie cywilnym i złożyć reklamację. (Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu).

Reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres:

Traff Sp. z o. o.
05-082 Stare Babice,
ul. Koczarska 8

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@toy-box.pl.

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności wskazać wadę otrzymanego Towaru oraz określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru, na taki sam ale bez wad, lub zwrotu kosztów poniesionych na zakup Towaru.

Reklamację można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr. 3 do Regulaminu Sklepu.
Szczegóły odnośnie sposobu realizacji reklamacji zostały opisane w Regulaminie Sklepu, w części IX. Reklamacje.