REKLAMACJE I ZWROTY 


REKLAMACJE


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres: 

„ToyBox Filip Brennek,
05-082 Stare Babice,
ul. Koczarska 8
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@toy-box.pl

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności wskazać wadę otrzymanego Towaru oraz określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru, na taki sam ale bez wad, lub zwrotu kosztów poniesionych na zakup Towaru.

Reklamację można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr. 3 do niniejszego regulaminu.

3.Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności  różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części XI Regulaminu, niż drogi reklamacyjnej.

4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu).

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie firmy ToyBox kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili jego wysyłki do Klienta. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:

      a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru;
      b) uszkodzeń mechanicznych Towaru;
      c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. (W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowanena adres:

„ToyBox Filip Brennek,

05-082 Stare Babice,

ul. Koczarska 8
(z dopiskiem: „ZWROT”)

 Oświadczenie można wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 4 do niniejszego regulaminu.

2. Uprawnienia dot. zwrotu Towaru nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując  prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu)wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Spółce Towar przesyłką za pobraniem, Sprzedawca obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

6. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

7. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.


BabyOno DOLU Fiesta Mellisa & Doug Nines d'Onil NUK Wader