FORMY PŁATNOŚCI 

1.W ramach wykonywania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

a)     płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

b)     „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

c)     przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBank

08 1140 2004 0000 3302 7573 2854

„ToyBox Filip Brennek, 05-082 Stare Babice, ul. Koczarska 8

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, który wygenerowany zostaje po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia.

d)     płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

2.Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt. a), b) lub c), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w momencie składania Zamówienia, jeśli dokonuje jej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w terminie do 48 godzin od daty złożenia Zamówienia, w wypadku gdy złożył je telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Oświadczenie o tym fakcie zostanie przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu lub telefonicznie, na podany przez niego numer telefonu.

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta przy potwierdzeniu Transakcji.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

  a) po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line;
  b) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku przelewu zwykłego;
  c) z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem"       
5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.
      
  a) płatności kartą 

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki     niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III Regulaminu Sklepu.

   b)płatność on-line 

W przypadku dokonywania przelewu za pośrednictwem PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.